ผลการประกวดนวัตกรรม Thailand Research Expo 2022 ระดับบัณฑิตศึกษา

Photo

ผลการประกวดนวัตกรรม

Thailand Research Expo 2022

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับดีเด่น และ เหรียญทอง ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ระดับดี ข้อเสนอโครงการสายอุดมศึกษา

กลุ่มพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

เรื่อง "การผลิตไฟฟ้าร่วมอบแห้งและกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2020), 2-5 สิงหาคม 2565, ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ